Jogi témájú könyvek

A jogi és államtudományi szakirodalomban a jogi nyelvet és jogászi gondolkodásmódot kifejező folytatólagosságot leginkább a két világháború közötti jogi irodalom, jogi érvelés és fogalomhasználat közelíti meg, ezért tartalmi szempontból ezek digitalizálása a legindokoltabb. A két világháború közötti jogtudósok munkássága, többek között (Kuncz Ödön, Grosschmid Béni (Zsögöd Benő), Concha Győző, Magyary Zoltán, Ereky István, Moór Gyula, Horváth Barna, Tomcsányi Móric vagy Irk Albert stb.) művei jogterületükön szellemi alapjai a magyar jogászi kultúrának és érvelésnek. Ezeknek a műveknek széleskörű beemelése a nyilvánosan hozzáférhető tudástárba, valódi, közismeretet fejlesztő értékmentés. 1945 után is születtek olyan maradandó értékű jogi és államtudományi monográfiák különösen a polgári jog, büntetőjog köréből, amelyek digitalizálásra kerültek.

Ágoston Péter: A magyar zálogjog története. Ágoston Péter: A tulajdonjog alaptanai. Almási Antal: A dologi forgalom. Magánjogi tanulmány.
Almási Antal: A kötelmi jog kézikönyve. 1926. 1. kiadás Almási Antal: A tilos cselekmény a magánjogban Almási Antal: Dologi jog 1-2. kötet
Almási Antal: Ungarisches Privatrecht 1. kötet. Angyal Pál: A büntetés kiszabása bírói gyakorlatunkban. Angyal Pál: A közvélemény-büntetés.
Angyal Pál: A lopás. Angyal Pál: A rablás és zsarolás. Angyal Pál: Adócsalás.
Apáthy István: A magyar csődjog rendszere. 1.r. Anyagi csődjog Balás P. Elemér: A kiskorúak és gondnokoltak büntetőjogi védelme. 1943. Balás P. Elemér: Az okozatosság büntetőjogi problematikája.
Baumgarten Izidor: Büntetőjogi tanulmányok III. Baumgarten Nándor: A strike jogi következményei. Baumgarten Nándor: A tőzsdebíróság hatásköre és a különbözeti ügyletek perelhetősége.
Baumgarten Nándor: Nemzetközi vasúti fuvarozási jog. Concha Győző: A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában. 1877. Concha Győző: A közigazgatási javaslatról
Concha Győző: A választójog reformja. 1907. Concha Győző: Politika I.- Alkotmánytan. 1895. Concha Győző: Politika II.1 - Közigazgatástan.1905.
Concha Győző: Újkori alkotmányok. 1. kötet. 1884. Csemegi Károly művei. 1-2. kötet. Edvi Illés Károly: A kihágásokról szóló magyar büntető-törvények és az azokra vonatkozó eljárási szabályok magyarázata.
Faluhelyi Ferenc: A párisi Kellog-paktum és annak jelentősége. Faluhelyi Ferenc: Államközi jog. Faluhelyi Ferenc: Magyarország közjoga. I-II.
Ferdinandy Géza: Magyarország közjoga. Alkotmányjog. Finkey Ferenc: A magyar büntető eljárás tankönyve. Finkey Ferenc: A börtönügy haladása az utolsó száz év alatt.
Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve. Finkey Ferenc: A tételes jog alapelvei és vezéreszméi. Finkey Ferenc: Büntetéstani problémák.
Fodor Ármin-Márkus Dezső: A polgári törvénykezési rendtartás kézikönyve. II. kötet. Fodor Ármin: Magyar magánjog. I. kötet. Gaár Vilmos: A bizonyítás a polgári perben.
Grecsák Károly: A váltótörvény magyarázata. Hacker Ervin: A magyar büntetőjog tankönyve. Hacker Ervin: Az egyesületek büntetőjogi cselekvőképessége és felelőssége.
Hacker Ervin: Kriminalitás és bevándorlás. Illés József: A magyar czímer és a királyi czím története 1804-től kezdve. Illés József: A magyar házassági vagyonjog az Árpádok korában.
Illés József: Az Anjou-kori társadalom és az adózás. Illés József: Az ujkori alkotmányfejlődés elemei. XV. század második fele és XVI. század. Illés József: Ünnepi beszéd a Corpus Juris Hungarici első kiadásának 350-ik évfordulóján.
Imling Konrád: A végrehajtási törvény magyarázata. 2. javított, bővített kiadás. Magyary Géza: Magyar polgári perjog. Magyary Géza: Magyar polgári perjog. 3. kiadás.
Magyary Zoltán: A magyar állam költségvetési joga. Magyary Zoltán: Amerikai államélet. Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás.
Márkus Dezső: Magyar magánjog mai érvényében Moór Gyula: Bevezetés a jogfilozófiába.1923. Pikler Gyula: A jog keletkezéséről és fejlődéséről.
Pikler Gyula: Bevezető a jogbölcseletbe. Plósz Sándor összegyűjtött dolgozatai. 1927. Plósz Sándor: A magyar váltójog kézikönyve. 1877.
Plósz Sándor: Magyar polgári törvénykezési jog. 1906. Pulszky Ágost, Tauffer Emil: A börtönügy múltja, elmélete, jelen állása különös tekintettel Magyarországra. Somló Bódog: A parlamentarizmus a magyar jogban.
Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualizmus. Suhayda János: A honosításról és a külföldiekről, magyar és külföldi jogi kútfők szerint : tájékozásul a törvényhozás terén. Suhayda János: A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírói értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alkalmazva.
Suhayda János: A magyar polgári törvénykezési rendtartás. Az 1868. évi LIV. tc. és az arra vonatkozó igazságügy-ministeri rendeletek... Suhayda János: Magyarország közjoga tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre. Szászy-Schwarz Gusztáv: A jogi személy magyarázata
Szászy-Schwarz Gusztáv: Magánjogi fejtegetések a felsőbírósági határozatok kapcsán. Szászy-Schwarz Gusztáv: Parerga. Személyi Kálmán: Az interpolatios kutató módszer.
Személyi Kálmán: Keresztény eszmék hatása a római kötelmi jog kifejlődésére. Tauffer Emil: A szabadságvesztés büntetés különféle nemeinek végrehajtása és a pénzbüntetés. Wenzel Gusztáv: Visszapillantás az előbbi magyar királyi Curiának 1724-1769-ki működésére.