címsor - Illés József: Az Anjou-kori társadalom és az adózás

Illés József: Az Anjou-kori társadalom és az adózás

Könyv adatok - Illés József: Az Anjou-kori társadalom és az adózás

Illés József: Az Anjou-kori társadalom és az adózás

Illés József : Az Anjou-kori társadalom és az adózás. Budapest: Politzer, 1900. 856 p.

Forrás:

  • Az Anjou-kori társadalom és az adózás. Írta Illés József dr. . = Budapesti Hírlap, 1899. okt. 14. 19. évf. 285. szám p 8.

Illés József: Az Anjou-kori társadalom és az adózás

Az adó nem tartozik a népszerű tárgyak közé. Csalódnék azonban az, aki Illés József most megjelent könyvét azért tenné félre, mert nem szeret az adóüggyel foglalkozni. A fiatal szerző, ki már az istenítéletekről irt jogtörténeti tanulmányával is feltűnést keltett, e művében első sorban az Anjou-kori társadalmat mutatja be s csak ennek keretében tárgyalja az adózást, mint e társadalom egyik legérdekesebb jelenségét.Különösen megvilágítja a törvényszerű összefüggést a kor társadalmának szervezkedése és az adózás között; e föladat megoldásában pedig akként jár el, hogy először feltünteti a kapcsolatot a társadalom osztályainak tagozottsága, egymáshoz való viszonya és az adóteher megoszlása között, azután vizsgálja az összefüggést a társadalom egyes osztályainak a közfunkcióban való részesedése és az adómentesség között. Így tehát tulajdonképpen az adóteher és az adómentesség kérdései azok, melyeket a szerző az adófejlődés történetéből ezúttal kiemelt. Feladatához képest a könyv első fele tájékoztató bevezetés után, az Anjou-kori társadalom és közhatalom szervezetéről, ezeknek egymáshoz való viszonyáról s a társadalmi és állami élet egyes kiválóbb jelenségeiről, nevezetesen az igazságszolgáltatásról szól, míg második része, az elsőnek megfelelő három fejezetben, az adózás szervezetét, különösen az adóterhet, a közhatalom szervezetét és az adómentességet s végre az adózás egyes kiválóbb jelenségeit tárgyalja. Tekintve, hogy az adó mindig hű kifejezése a társadalom képének s visszatükrözteti mindama küzdelmeket,melyek a társadalomban ennek egyes osztályai között lefolynak, tekintve különösen,hogy az adórendszer nyomon követi ama nagy átalakulásokat és forradalmakat, amelyek időnkint megváltoztatják az egész állami szervezetet: ezekből kitűnik,hogy mennyi tanulság és érdekesség van az olyan műben, amely az adózás fejlődését a társadalom átalakulásával kapcsolatban tárgyalja. Az előttünk fekvő könyvnek még különös érdekességet kölcsönöz az, hogy éppen azt a kort állítja elénk, amelyben az Árpád-kori társadalom, a földbirtok előtérbe nyomulása folytán, teljesen átalakult s amelyben éppen ez átalakulás folytán a később kifejlett magyar társadalom, a rendiség alapjait lerakva találjuk. A szerző élénk színekkel és vonzó modorban vázolja mindezt. átalakulásokat és jelenségeket; hogy alaposan is, eziránt biztosítékot nyújtanak azok a források, amelyekből tanulmányát merítette. A könyv Budapesten, Politzer Zsigmond kiadásában jelent meg.