címsor - Grecsák Károly: A váltótörvény magyarázata

Grecsák Károly: A váltótörvény magyarázata

Könyv adatok - Grecsák Károly: A váltótörvény magyarázata

Grecsák Károly: A váltótörvény magyarázata

Grecsák Károly : A váltótörvény magyarázata. Különös tekintettel a m.kir.Curia bírói gyakorlatára. Budapest: Athenaeum, 1897. 525 p.

Forrás:

  • A váltótörvény magyarázata.= Ország-Világ, 1897. XVIII. évf. 23. szám, p. 367

Grecsák Károly: A váltótörvény magyarázata

Az Athenaeum könyvkiadó-társulat ismét egy becses munkával gyarapította a hazai jogirodalmat. Grecsák Károlynak, a magyar királyi kúria váltótanácsa itélőbírájának A váltótörvény magyarázata czímű művét bocsátotta ugyanis könyvpiaczra, melyben a szerző a váltótörvénynek rendszeres magyarázatát adja, különös tekintettel a magyar királyi kúria gyakorlatára. A szerző e művében, a tudományos szempontok kellő és alapos feldolgozása mellett, különösen a gyakorlati igényeknek megfelelő segédkönyvet bocsátott a jogászvilágnak és a kereskedelmi köröknek rendelkezésére, melyben ezek úgy a váltóforgalomban, mint a bírói gyakorlatban egyrészt a váltói jogok fenntartására szükséges cselekmények teljesítésére, másrészt a váltói jogok érvényesítésére szükséges és hasznos tudnivalókat rendszeresen és szakavatottan feldolgozva könnyen feltalálhatják. A szerző a rendelkezésére állott bő anyaghalmaz feldolgozásában dicséretes gondot fordított arra, hogy lehető világossággal és nagy alapossággal nyújtson felvilágosítást úgy arról, hogy az egyes törvényszabályok létesítésénél mi volt a törvényhozónak intencziója, valamint arról, hogy a bírói gyakorlat mily irányban fejlesztette e szabályokban foglalt jogelveket. A szerző e czélból munkájának beosztásában azt az eddig leghelyesebbnek bizonyult rendszert követte, hogy a váltójog minden szabályának tudományos ismertetése és fejlesztése mellett, a törvény minden egyes szakaszához nagy alapossággal készült magyarázó szöveget írt és e mellett minden egyes szakasznál nemcsak a magyar kir. kuriának egészen 1897. évi május haváig hozott vonatkozó elvi határozatait közli, hanem az eredeti Apáthy-féle törvénytervezet, a tervezet megvitatására összehívott volt szaktanácskozmány, a miniszteri törvényjavaslat, a képviselőház s a főrendiház tárgyalásainak mindamaz adatait is ismerteti, a melyeknek ismerete a törvény helyes magyarázatára szükséges lehet. A munkának ezen beosztása s a benne 501 lapon feldolgozott anyag ebből folyván e művet nemcsak a gyakorlati jogász nélkülözhetetlen segédkönyvévé minősíti, hanem kitűnő tankönyvül is kínálkozik mindazoknak, kiknek hivatásszerűen kell a váltójoggal foglalkozni. Ha még kiemeljük, hogy e valóban becse munka értékét nagyban emeli a függelékül adott váltóeljárás és az erre vonatkozó bírói határozatok közlése és hogy használhatóságát pedig igen megkönnyíti egy részletes betűrendes tárgymutató, mindent elmondottunk, hogy ezen könyvnek megszerzését mindenkinek ajánlhassuk.