címsor - Fodor Ármin: Magyar magánjog. I. kötet

Fodor Ármin: Magyar magánjog. I. kötet

Könyv adatok - Fodor Ármin: Magyar magánjog. I. kötet

Fodor Ármin: Magyar magánjog. I. kötet

Fodor Ármin: A magyar magánjog I.kötet. Budapest: Singer és Wolfner, 1899.

Forrás:

  • Magyar magánjog (1. kötet). Írta: Fodor Ármin. Budapest, 1899-1905. = Magyar jogász-újság, 1905. 16-17. szám, p.321.

Fodor Ármin: Magyar magánjog. I. kötet

Hovatovább oda jutottunk immár, hogy jogviszonyaink jogunknak majdnem minden részében kodifikáczionális szabályozást nyertek. Eléggé alig méltányolható haladást jelent ezen körülmény, ha tekintetbe vesszük, hogy még a közelmúlt évtizedekben is mily rendezetlen jogviszonyok között éltünk, midőn egy idegen államjognak éppen nem hazai viszonyainkra szabott intézkedései szerint ' voltunk kénytelenek bíró elé utalt ügyeinket eldöntetni, Jogvidékeinknek egyedül magánjogi része az, mely — eltekintve annak egynémely helyeitől, — a törvényi rendezés jótékony hatásában eddig nem részesült. Csak természetes, hogy ezen sajátszerű állapot — bár egyrészről módot nyújtott a bírónak arra, hogy függetlenül a törvény béklyóitól — Ítéletét a törvénykönyvekben vagy jogi munkákban feltalálható legmegfelelőbb tételekre alapíthatta, — addig másrészt bizonyos az is, hogy ily törvényes rendezés hiányában magánjogi viszonyaink a legnagyobb határozatlanságban szenvedtek. A baj enyhítésére vállalkozott jogirodalmunk kiváló művelője, dr. Fodor Ármin, midőn elhatározta, hogy magánjogunk hatalmas anyagát egy nagy munka keretében fogja a hazai jogászság rendelkezésére bocsájtani.

Hogy mily régóta érzett hiányt pótol a munka kiadása, azt mi sem jellemzi jobban, mint az a nagyfokú érdeklődés, mellyel jogvilág és sajtó az eddig megjelent köteteket fogadta, mely egyben bizonyítékát képezi a szerkesztő s munkatársaiba helyezett várakozás — mondhatnánk teljes — kielégítésének. A most utolsóul megjelent első kötettel a vállalkozás egyben befejezést is nyert. A mü ezen része Kiss Mór és Kolosváry Sándor egyetemi tanárok, Bozóky Alajos jogakadémiai igazgató, Szladits, Gaár Vilmos és Almási Antal birók munkálkodásának jól sikerült terméke. Az általános részen kívül e kötetben a magánjog személyjogi részének gondos feldolgozását találjuk fel. Az egyes részek szerzőinek kiváló jogi kvalitásai, melyet azok a katedrán, irodalom és gyakorlati jogmüvelés terén kifejtettek, a jogtudomány iránt érdeklődők előtt eléggé ismeretesek. Elég, ha annyit említünk meg, jelen munkálkodásukról, hogy a beléjük helyezett várakozást minden tekintetben kielégítették.