Jogforrások - összefoglaló

A Portálon megtalálható dokumentumok gerincét alkotják az ún. jogforrások. A portálon a felhasználók átfogó tájékoztatást kaphatnak a magyar jogforrási rendszer múltjáról, és az írott jogforrások rendszeréről.
Annak érdekében, hogy minél több jogforrás legyen hozzáférhető a portálon, linkkapcsolattal elérhető a Magyarországon megjelent törvénycikkek, a Corpus Juris Hungarici honlapja.
Az országos hivatalos lapok közül a Tanácsok Közlönye érhető el digitálisan, de a portál átfogó tájékoztatást nyújt a magyarországi hivatalos orgánumokról egészen a Magyar Közlönyig. Ez utóbbit szintén linkkapcsolat segítségével érhetik el az érdeklődők.
A projekt keretein belül digitalizálásra került 7 minisztérium ágazati vagy tárcaközlönye, a 19. század végétől sok esetben 1990-ig. Ezekről részletes ismertetők is olvashatók a portálon, ahonnan egy kattintással tovább lehet lépni magukhoz a digitalizált közlönyszámokhoz is.
Az Országgyűlési Könyvtár egy korábbi digitalizálásának eredményeként elektronikusan elérhető a Magyarországi Rendeletek Tára, az 1867-1945 között kiadott rendeletek válogatott, utólag szerkesztett gyűjteménye. Magyarországon a szokásjog kitüntetett szerepet játszott, ez indokolta a bíróságok elvi megállapításait tartalmazó döntvénytárak digitalizálását és önálló gyűjteménybe szervezését.

Törvénytár

A magyar jogrendszerben a legmagasabb szintű jogforrás a törvény, amelynek megalkotására évszázadok során az államforma változásának megfelelően különböző szervek voltak jogosultak. A magyar törvények összegyűjtésére már a 16. század elején igény mutatkozott, eleinte magánszemélyek szorgoskodtak a gyűjtemény körül. A Corpus Juris Hungarici millenniumi emlékkiadását a Franklin Társulat jelentette meg 1896-tól. A kiadvány Szent István törvényeitől kezdve 1948-ig tartalmazza a magyar törvényeket. A kiadvány CD-változata 1999-ben látott napvilágot, amely alapvetően nem különbözik a millenniumi kiadástól, azonban néhány korábbi szerkesztési vezérelven változtattak az összeállítók, így például a CD az 1949. évi XX. törvényig teszi hozzáférhetővé a törvénycikkeket.
A Corpus Juris Hungarici honlapja itt érhető el. A Corpus Juris Hungarici történetéről a portálon itt található hosszabb elemzés.

Rendeletek Tára

A Magyarországi Rendeletek Tára a királyi és kormányszintű rendeletek hivatalos gyűjteménye volt 1867 és 1945 között. Válogatva tartalmazza az adott időszakban kiadott királyi (kormányzói) rendeleteket, miniszterelnöki rendeleteket, kormány- (összminisztériumi, összminiszteri) rendeleteket, miniszteri rendeleteket, egyéb, a jogszabályok körébe nem tartozó rendelkezéseket (például átirat, felszólítás, körlevél, hirdetmény, királyi meghívólevél). A kiadvány nem kihirdetési helye volt a rendeleteknek, az egyes kötetek utólag kerültek egybeszerkesztésre. Az Országgyűlési Könyvtár egy korábbi digitalizálásának eredményeként a portálról elektronikusan elérhető a Magyarországi Rendeletek Tára, az 1867-1945 között kiadott rendeletek válogatott, utólag szerkesztett gyűjteménye. A Magyarországi Rendeletek Tára történetéről a portálon itt található hosszabb elemzés.

Hivatalos közlönyök

A hivatalos közlönyök minden demokratikus jogállam elengedhetetlen tartozékai. Magyarországon az országos hivatalos közlönyök 1848-tól napjainkig tartalmazzák a jogi normákat, amelyek minden állampolgárra nézve kötelező erővel bírnak. A portálon az országos hivatalos közlönyök közül digitalizált formában egyelőre a Tanácsok Közlönye érhető el. A többi országos hivatalos közlöny bemutatása itt olvasható. A cél az volt, hogy egy helyen láthassa a felhasználó, milyen országos hivatalos közlönyök léteztek Magyarországon 1848-tól máig.

Ágazati közlönyök

Ágazati vagy tárcaközlönyöknek nevezzük a minisztériumok által kiadott, szerkesztett hivatalos lapokat, amelyek tartalmazták mind a szakterületre jellemző legfontosabb magas szintű jogszabályokat (törvényeket és rendeleteket) valamint a minisztérium irányítása alatt álló országos hatáskörű szervek számára kiadott normákat (utasításokat, irányelveket, határozatokat, közleményeket, személyi híreket stb.) A portálon a belügyi, földművelésügyi, honvédelmi, igazságügyi, kereskedelmi, külügyi, vallás- és közoktatásügyi tárca lapjai találhatók meg. Az ágazati közlönyökről hosszabb ismertetők itt olvashatók, és maguk a digitalizált közlönyök az ismertetők oldaláról is elérhetők.

Döntvénytárak

A Döntvénytárak gyűjteményrész alapvetően az 1872 és 1990 között megjelent és az Országgyűlési Könyvtár állományában fellelhető döntvénytárak és döntvényeket is tartalmazó egyéb kiadványok digitalizált gyűjteménye. Az adott időszak vonatkozásában a teljességre törekedve került be a gyűjteménybe valamennyi rendszerező (azaz több jogágat érintő) és az egyes jogágak bírói gyakorlatát feldolgozó döntvénygyűjtemény. A Portál részét képezi többek között a dualizmus korának első rendszerező döntvénygyűjteménye, a Jogtudományi Közlöny szerkesztősége által kiadott Döntvénytár, melyet 1870-ben indítottak meg és 1869 valamint 1906 között hozott határozatokat tartalmazott. Megtalálható a gyűjteményben továbbá a Grill-féle döntvénytár, melynek első tizenkilenc kötete 1904 és 1913 között látott napvilágot. Folytatása a Grill-féle új döntvénytár volt, melynek kötetei 1927 és 1943 között jelentek meg. Ide kattintva lehet böngészni a digitalizált döntvénytárak között.

További információk a digitalizált döntvénytárakról