Online jogi források

A jogtudomány a történelem és a politikatudomány mellett a könyvtár egyik fő gyűjtőköre. A jogtudomány már a kezdetektől, azaz a könyvtár alapításától kezdve meghatározó helyet foglal el az Országgyűlési Könyvtár beszerzési politikájában. Az 1890-es évek elején a következő konkrét – a mai napig érvényes – gyűjtési elvek fogalmazódtak meg a könyvtár nyomtatott katalógusában: „Főszakja a könyvtárnak a jog- és államtudományok tág birodalma. Ebben a szakban szakkönyvtárnak kell lennie. A mi nyomtatvány ezekbe a határtalan tág szavakba, jog és állam belefér, az a parlamenti könyvtárnak mindennapi kenyere.” A könyvtár legrégebbi muzeális könyve is egy jogi mű, a Werbőczy István által összeállított és a hazai szokásjogot összefoglaló Hármaskönyv, vagyis Tripartitum. A könyv 1517-es, bécsi kiadásának egyik példánya a gyűjtemény legbecsesebb darabjai közé tartozik.

A könyvtár a magyarországi jogi szakirodalmat teljességre törekedve gyűjti a jogi monográfiák, tanulmánykötetek és szakfolyóiratok mellett a hazai jogi információk egyéb típusai, azaz a tételes jog forrásai, a jogszabálygyűjtemények, a hivatalos lapok, valamint a jogalkalmazási gyakorlat közzétételi forrásai, a különféle bírósági határozat-gyűjtemények, döntvénytárak is megtalálhatók az állományban. A hazai jogi szakirodalom mellett a külföldi – elsősorban az angol, a német és a francia nyelvű – jogi művek és szakfolyóiratok széles köre is elérhető a gyűjteményben. A kurrens, friss jogi szakirodalmon, a hatályos joganyagon kívül természetesen a történeti vonatkozások is rendelkezésre állnak.

A könyvtárba beérkező hazai jogi szakirodalmat a könyvtár teljeskörűen feldolgozza. A honlapon is elérhető Katalógus tartalmazza a Magyarországon megjelent magyar és idegen nyelvű jogi szakirodalom (könyvek, cikkek, tanulmányok) bibliográfiai adatait 1811-ig visszamenően. Szintén itt érhetők el több mint 300 külföldi jogi szakfolyóirat és évkönyv válogatott cikkeinek bibliográfiai adatai 2010-ig.

A jogi szakirodalmi kutatást segítik a könyvtár előfizetett teljes szövegű online adatbázisai is, amelyekhez a beiratkozott olvasók távoli elérés segítségével akár otthonról is hozzáférhetnek az eduID használatával.

Az alábbiakban azok a fontosabb – nagyobb részben –, szabadon elérhető, teljes szövegű magyar és külföldi online források, digitális gyűjtemények kerülnek áttekintésre, amelyek a jogi tájékozódásnak nélkülözhetetlen eszközeit jelentik.

A források jelentős része szabadon elérhető. Amennyiben a könyvtár által előfizetett online forrásról van szó, úgy erre külön felhívjuk a figyelmet.

A tételes jog közzétételi forrásai

A jogalkalmazási gyakorlat közzétételi forrásai. Bírósági határozatok

Szakirodalmi források