Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

A könyvtár szabadpolcos dokumentumai

Az Országgyűlési Könyvtár több mint 700 ezer kötetes állományának jelentős része zárt könyvraktárakban helyezkedik el, ahonnan a felhasználók a könyvtári katalóguson keresztül elektronikusan tudják igényelni a dokumentumokat. A raktári elhelyezés mellett azonban mindig is törekedtünk arra, hogy a lehetőségekhez mérten minél nagyobb számú és minél szélesebb tematikát, minél több tudományterületet lefedő szakirodalom álljon szabadpolcon az olvasók rendelkezésére. Jelenleg a Nagy olvasóteremben a könyvtár által kialakított egyedi tematikus csoportosításban közel 40 ezer kötetes kézikönyvtári állományt érnek el az érdeklődő felhasználók, melyet igénylés nélkül, közvetlenül, a polcok előtt állva szabadon böngészhetnek.

A 2013-ban felújított és kibővített Nagy olvasóteremben egységesen került kialakításra az egyes különgyűjteményi állományrészeket, a fő- és mellékgyűjtőköri tudományterületeket, valamint a hazai és külföldi hírlapokat és szakfolyóiratokat egyaránt reprezentáló kézikönyvtár. A 12 tematikus egységbe sorolt kézikönyvtári állomány gondozását, bővítését az egyes tudományterületekért, gyűjteményekért felelős szakreferens kollégák végzik.

Szabadpolcon nem csak a teljességre törekvő három főgyűjtőköri tudományterület: a jogtudomány, a politikatudomány és a történelem, hanem az ezeket kiegészítő mellékgyűjtőkörök és egyéb tudományterületek legfontosabb hazai és külföldi szakirodalma is helyet kapott. Így elérhető a polcokon többek között a szociológia, a közgazdaságtan, a statisztika és a néprajz válogatott magyar és idegen nyelvű szakirodalma, de megtaláljuk az irodalomtudomány, a nyelvtudomány vagy a filozófia alapvető fontosságú kézikönyveit is. Mindemellett hozzáférhetőek szabadpolcon a legfontosabb hazai és külföldi lexikonok, enciklopédiák, valamint egyéb szakterületi, így például művészeti, pszichológiai vagy pedagógiai tárgyú művek egyaránt.

Szociológiai gyűjteményrész

A szociológiai gyűjteményrész

A kézikönyvtár évente közel 1500 kötettel gyarapodik, a szakreferens kollégák – a felhasználói igényeket, észrevételeket, egy-egy téma, illetve kiadvány keresettségét is figyelembe véve – folyamatosan alakítják, frissítik a szabadpolcos állományt. A magyar nyelvű dokumentumok mellett szép számban találunk idegen nyelvű köteteket is a polcon. A kézikönyvtár évről-évre bővül friss külföldi szakirodalommal, legnagyobb mértékben természetesen a főgyűjtőköri tudományterületek esetében. A kézikönyvtár 2013-ban történt megújításának egyik fontos eleme, célkitűzése volt a szabadpolcon található állományrész friss idegen nyelvű művekkel történő gyarapítása. Abban az évben külső szakértők javaslatai alapján mintegy 2800 idegen nyelvű művet vásárolt a könyvtár, melyek túlnyomó többsége a kézikönyvtár polcain került elhelyezésre. A friss külföldi szakirodalom beszerzése azóta is évről-évre folyamatosan zajlik alapvetően a tudományterületi szakreferensek javaslatai alapján, külső szakértőket is bevonva a véleményezési, javaslattételi folyamatba. Évente közel 300 idegen nyelvű művet vásárol a könyvtár, melyek közül minél többet igyekszünk szabadpolcon elérhetővé tenni olvasóink, kutatóink számára.

Könyvkupac

Néhány kötet a szabadpolcos állományból

A kézikönyvtárban a könyvek mellett természetesen az időszaki kiadványok is helyet kaptak: jelenleg közel 300 féle hazai és külföldi hírlap és folyóirat érhető el a Nagy olvasóteremben. Szabadpolcon elsősorban magyarországi jogi, politikatudományi és történelmi szakfolyóiratokat találunk, melyeknek nem csak a legfrissebb számai, de azok régebbi bekötött évfolyamai is elérhetők a polcon. A jelenleg is élő hazai jogi szakfolyóiratok esetében arra törekedtünk, hogy a kiadványok már az első évfolyamtól kezdve raktári kikérés nélkül könnyen elérhetőek legyenek az olvasóteremben.

A hazai folyóiratok mellett a könyvtár által előfizetett több mint 300 féle külföldi időszaki kiadványból közel 110 címet találnak az olvasók a polcokon, mindenekelőtt a legfontosabb angol, francia és német nyelvű szakfolyóiratokból várja az érdeklődőket egy igen gazdag válogatás. A külföldi anyag esetében a legfrissebb számok mellett csak az éppen aktuális évfolyam példányait tudjuk elérhetővé tenni az olvasóteremben, a régebbi számokat raktárból kell igényelni.

A fő tudományterületi szakfolyóiratok mellett a hazai és a legnagyobb külföldi napi- és hetilapok friss számai, valamint egyes címek esetében azok régebbi évfolyamai is böngészhetők a kézikönyvtár polcain.

Tovább gazdagítják és színesítik a szabadpolcos állományt az egyes külön-gyűjteményeink dokumentumai, melyek az integráló szemlélet mellett mégis jól elkülöníthető módon alkotnak önálló egységet a Nagy olvasóteremben. Az olvasótermi galéria déli oldalán az ENSZ Letéti Gyűjtemény egyes dokumentumai, valamint az ahhoz kapcsolódó magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, a Külföldi Parlamenti Gyűjteményhez kötődően a külföldi parlamentekkel, azok működésével foglalkozó – elsősorban idegen nyelvű – szakirodalom, a galéria északi oldalán pedig az EU Letéti Gyűjteménye kapott helyet. Az olvasóterem földszinti részéből nyíló Kis olvasóteremben a Magyar Parlamenti Gyűjtemény dokumentumai érhetők el, a gyűjteményhez kapcsolódó kézikönyvtár pedig a Nagy olvasóterem Duna felőli északi beugrójában áll rendelkezésre.

Az olvasói visszajelzések és a kézikönyvtár használtságának statisztikai adatai is azt mutatják, hogy a szabadpolcos állomány egy jól strukturált, tartalmában az olvasói, kutatói igényeket maximálisan szem előtt tartó rendszerben került kialakításra, gondozása, bővítése is ebben a szellemben folyik. Havonta átlagosan több mint 4000 kézikönyvtári kötetet vesznek le a polcról az olvasók, de vannak olyan hónapok, amikor közel 6000 vagy annál is több dokumentum mozog az olvasói forgalomban.

Jogi gyűjteményrész

A jogi gyűjteményrész

A kézikönyvtári állományban történő eligazodást egyrészt az egyes tematikus egységeket elválasztó feliratok, tájékoztató táblák, másrészt pedig a tájékozódást megkönnyítő, a kézikönyvtár felépítését, rendszerét részletesen bemutató összeállításunk hivatott segíteni, amely egyelőre csak nyomtatott formában érhető el a Nagy olvasóterem tájékoztató pultjánál.

Varga Tímea

OGYK – 150 éve tartalommal töltve

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo