Könyvismertetők

A Tudástárban jogtudományi, politikatudományi, történettudományi és az Országgyűlés történetével kapcsolatos könyvek kaptak helyet. Ezekből a fontosabb, sokszor nagy érdeklődésre számot tartó, meghatározó műveket válogattunk ki, és kerestünk hozzájuk korabeli, vagy az utókor által készített könyvismertetőket vagy bírálatokat. Ezek a hosszabb rövidebb ismertetések közelebb hozzák a kort, amelyben a művek íródtak, és sokszor nyelvezetük miatt is érdekes és hasznos olvasmányok. A könyvismertetők sokszor rövidítve, a lényeg kiragadásával kerültek ki a portálra. Az ismertetett mű címére kattintva könnyen el lehet jutni a digitalizált könyvhöz.

 

Jogi témájú könyvek

A jogi és államtudományi szakirodalomban a jogi nyelvet és jogászi gondolkodásmódot kifejező folytatólagosságot leginkább a két világháború közötti jogi irodalom, jogi érvelés és fogalomhasználat közelíti meg, ezért tartalmi szempontból ezek digitalizálása a legindokoltabb. A két világháború közötti jogtudósok munkássága, többek között (Kuncz Ödön, Grosschmid Béni (Zsögöd Benő), Concha Győző, Magyary Zoltán, Ereky István, Moór Gyula, Horváth Barna, Tomcsányi Móric vagy Irk Albert stb.) művei jogterületükön szellemi alapjai a magyar jogászi kultúrának és érvelésnek. Ezeknek a műveknek széleskörű beemelése a nyilvánosan hozzáférhető tudástárba, valódi, közismeretet fejlesztő értékmentés. 1945 után is születtek olyan maradandó értékű jogi és államtudományi monográfiák különösen a polgári jog, büntetőjog köréből, amelyek digitalizálásra kerültek.

 

Politikai és történelmi témájú könyvek

A kiválasztott politikai és történelmi témájú könyvek magyar nyelvűek, döntően 1850 után és 1945 előtt kerültek kiadásra, a reformkortól a második világháború végéig terjedő időszak egy-egy szeletével foglalkoznak, és megtalálhatóak a könyvtár állományában. Az 1945 utáni magyar parlamentarizmus eseményei egy-egy mértékadó feldolgozás kiválasztásával lesznek bemutatva. Az alábbi alapelveknek megfelelő, s az említett időhatáron belül megjelent dokumentumok túlnyomó többsége bekerült a válogatásba. A csekély számban kiválasztott, 1945 után kiadott dokumentumok jelentőségük miatt kerültek fel a listára.