Földmívelési Értesítő 1890-1944

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

A mezőgazdasági tárca több jelentős minisztériumi hivatalos lap (pl. Igazságügyi Közlöny, Hivatalos Közlöny, Belügyi Közlöny) kiadását megelőzte, amikor 1. száma 1890. január 9-én megjelent. A Földmívelési Értesítő szerkesztését és heti egy alkalommal történő kiadását – a hatóságok, városok, községek és a hazai gazdatársadalom tájékoztatása céljából, valamint a közigazgatási jogszabályok és intézkedések érvényesülése érdekében – a Földmívelésügyi Minisztérium végezte, előfizetését kívánatosnak tartották.

A tárcalap rendszeresen bőséges információval állt olvasói elé. Ezek közül az alábbiak emelhetők ki:

  • rendeletek, körlevelek, leiratok, felhívások;
  • a földművelésre, állattenyésztésre, halászatra, vadászatra, vízügyekre, erdészetre vonatkozó elvi határozatok, jelentések, jóváhagyások, engedélyek;
  • a mezőgazdaság állapotáról szóló magyar és külföldi tájékoztatók, exportról és importról, vásárokról, mezőgazdasági üzemekről, egyesületekről, gazdasági szakoktatásról szóló adatok, kimutatások;
  • mezőgazdasági tematikájú pályázatok, hirdetmények;
  • a tárcához tartozó személyi ügyek (kinevezések, megbízások, áthelyezések, felmentések, kitüntetések, elismerések stb.).

Kezdetben alacsony volt az előfizetők száma, ezért a járási főszolgabíráknak és polgármestereknek 1894-től díjtalanul küldték meg e „nélkülözhetetlen segédeszköz”-t. A belügyminiszter pedig – minisztertársa segítségére sietve – a Földmívelési Értesítő terjesztése tárgyában kiadott 111.205/1893. számú körrendeletében hívta fel valamennyi törvényhatóság figyelmét, hogy „a legszélesebb körben tétesse közhírré és megfelelően intézkedjék, hogy a hatósága területén létező rendezett tanácsú városok, nagy- és kisközségek a Födmívelési Értesítő előfizetési árát a törvényhatósághoz terjeszszék be”. A lap, olvasóinak toborzása érdekében, többször mellékleteket is kiadott: pl. 1894-től 1896-ig Néplap, 1906-tól 1908-ig a Földmívelési Értesítő Gazdasági Szemléje címmel.

Ilyen eszközök igénybevétele után a közlöny hosszú időn át, 1944. november 25-ig (utolsó száma 1944-ben a 22. szám volt) teljesítette küldetését. A hivatalos laphoz évenként szám- és betűrendes tárgymutatót mellékeltek. Az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján 1890-től 1944-ig valamennyi évfolyama megtalálható.

1945-től 1949-ig a tárcának nem volt hivatalos lapja. A Mezőgazdasági Értesítő 1949. április 10-től 1967. április 26-ig, folytatásaként pedig a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő 1967. május 4-től 1998. július 21.-ig jelent meg.