Hivatalos Közlöny 1893-1944

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

A 19. század utolsó évtizedében több hivatalos lap alapítása között előkelő helyet foglalt el a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak Hivatalos Közlöny címmel közzétett tárcalapja, amelyet gróf Csáky Albin kultuszminiszter 1892. december 10-én kelt 2421. számú rendeletével indított több, mint félévszázados útjára. Az 1. szám 1893. január 1-jén jelent meg. A rendelet a közlöny előfizetését az egyetemek, a jogakadémiák, a tanítóképzők, több múzeum, a tankerületi főigazgatók és a tanfelügyelőségek, továbbá valamennyi középiskola, polgári iskola és felsőbb leányiskola igazgatója számára kötelezővé tette, az egyházi főhatóságoknak, a közalapítványi igazgatóságoknak és kerületi ügyészségeknek pedig figyelmébe ajánlotta. Az előfizetést nem korlátozták, bárki élhetett vele, egyes számokat is meg lehetett rendelni. A Hivatalos Közlönynek – a bizalmas rendeletek és közlemények kivételével – az alábbiak tartoztak profiljába:

  • az ügykörével összefüggő rendeletek (ezek természetesen széles skálán mozogtak, egyaránt kiterjedtek a vallásügyekre, valamennyi oktatási területre, a múzeumok, később a könyvtárak, levéltárak működésére, továbbá a kultúra és a művészetek különböző ágaira is),
  • a Közlemények részben a minisztérium elvi határozatai, fontosabb közlései és adatszolgáltatásai,
  • a Személyi és egyéb hírek rovatban a kinevezések, áthelyezések, nyugdíjazások, kitüntetések, elismerések, segélyezések, ösztöndíjak, pályázatok stb. kaptak helyet.

A közlönyt a minisztériumban működő szerkesztőség havonta kétszer, majd hetente egyszer adta ki (ettől indokolt esetben azonban eltértek). A megjelenés 1919-ben (a Közoktatásügyi Népbiztosság kiadásában) a Tanácsköztársaság időszaka alatt sem szünetelt.

1944. december 15-én a fővárosban jelent meg az utolsó szám (52. évfolyam 23. szám). A hivatalos lap évfolyamaihoz betűrendes tárgy- és névmutatót állítottak össze. Az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján a felhasználók a kezdetektől 1944 végéig a teljes állományban kereshetnek.

 A II. világháború végétől a kultusztárcának 6 évig nem volt hivatalos lapja. 1951-től 1956-ig a kettéváló minisztérium (Közoktatásügyi Minisztérium, Népművelési Minisztérium) Közoktatásügyi Közlöny és Népművelési Közlöny címmel, utána 1957-től az egységesülő Művelődésügyi Minisztérium és jogutódjai Művelődésügyi Közlöny elnevezésű, illetve az utód nevét a címben is megjelölő hivatalos lapokat bocsátottak ki.