címsor - Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve

Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve

Könyv adatok - Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve

Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve

Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve. Budapest: Politzer, 1902. 752 p.

Forrás:

  • Várkonyi Oszkár: A magyar büntetőjog tankönyve. Írta: Finkey Ferenc. Budapest, 1902. = Jogállam, 1902, 8. szám, p.677-679.

Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve

Csemegi nagy müvének törvénynyé válása óta büntetőjogi szakirodalmunk ellen nem lehet panaszunk. Commentárok, tankönyvek, monográfiák kisebb értekezések aránylag nagy számban jelentek meg és kevés kivétellel magas tudományos színvonalon állanak. E szempontból aligha lehet hálás vállalkozásnak tekinteni azt, ha valaki a magyar büntetőjogról ujabb tankönyvet ad ki, épen most, midőn büntetőtörvényeink novellája végre a megvalósulás stádiumához közeledik. Finkey müvének áttanulmányozása mindazonáltal arról győzött meg bennünket, hogy a tudós szerző, a ki az egység és többség tanáról, valamint a szándék fogalmáról írt tanulmányaival már a közelmúltban is büntetőjogunk egyik leghivatottabb müvelőjeként mutatkozott, jelen nagyobb munkájában oly müvei gazdagította irodalmunkat, mely nem csak hazai előzőivel versenyez sikerrel, de a külföld legjobb termékei mellett is megállhat.

Szerző könyvét pusztán tanítási czélnak szentelte ugyan, de jogi fejtegetéseinek alapossága és világossága, a jogtörténelem, az összehasonlító jogtudomány és a külföldi irodalom eredményeinek lelkiismeretes feldolgozása és elfogulatlan bírálata, végül a magyar bírói gyakorlat folytonos szemmeltartása müvét az élő magyar büntetőjog oly foglalatjává teszik, mely nemcsak a tanuló, hanem a tanuló büntetőjogász előtt is becses és értékes. A könyv technikai beosztásánál Liszt Ferencz tankönyvének 1900. évi kiadása lebegett a szerző szeme előtt. De a hasonlóság a két mü között csak külső, szellemi rokonságot Finkey iránya inkább Adolf Prins «Science pénale et droit positif» czimü nagyhírű müvével mutat, a nélkül azonban, hogy a belga tudós tanításaival szemben a maga éles kritikai szemét behunyná. Fősúlyt fektetett Finkey az Altalános Tanok ismertetésére, abból a helyes elvből indulva ki, hogy az alapelvek beható ismerete fontosabb a tanulmányozóra, mint az aprólékos részletek és gyakorlati eshetőségek, a mikre az alapelvek ismerete után a felelet úgyis könnyű és biztos. A mellett az általános részben igen ügyesen követi azt a módszert, melyet a magánjogban Zsögöd emelt virtuositásra, hogy t. i. példák alakjában a különös részből annyit dolgoz bele, a mennyit csak a világosság és áttekinthetőség sérelme nélkül lehetséges, az általános rész áttanulmányozása közben tehát az egyes büntetendő cselekmények területét is bevándorolja az olvasó. A különös résznek már csak a rendszerbe foglalás a feladata. Tanitási czélok szempontjából Finkey könyvét különösen két nagy előny teszi értékessé. Az egyik definitióinak világossága, meghatározásainak szabatossága még olyankor is, mikor a legelvontabb fogalmakról van szó. A másik valamennyi iskola tanításaival szemben tanúsított higgadt tárgyilagossága. Tanitani akar és nem küzdeni. A jelen ismertetéshez szabott korlátokat lépném túl, ha Finkey müvének részletes ismertetésébe bocsátkoznám. (…) Az akaratszabadság szerinte az ember ama képességében áll, hogy a cselekvés motívumait öntudatosan bírálhatja és azok között választhat. E motívumok (vérmérséklet, öröklött és szerzett hajlam, társadalmi helyzet, külső körülmények) irányító befolyását azokban korántsem tagadja, ép oly kevésbbé. mint annak az ellenállási képességnek különböző fokát, melylyel az egyes ember e motívumokkal megküzdhet. A szándék tekintetében ellentétbe helyezkedik a nálunk uralkodó tudatelmélettel és az akarat-elmélet hívének vallja magát. Szerinte a tettesnek nemcsak tudnia, de akarnia kell a tevékenységet és az eredményi is. (…) Az alaki és anyagi bűnhalmazat között szerző szerint nincs részleges különbség és azok különböző elbírálását igazolatlannak tartja. A btk. 95. §-át Baumgarten nyomán ő is törlendőnek véli. Néhány szót még az alapelvekről. Szerző az úgynevezett összefoglaló iskola követője. A büntettet nem fogalmi abstractiónak, hanem emberi cselekvésnek, erkölcsi, jogi, politikai, társadalmi jelenségnek tekinti s a bűnös. — habár külső és belső hatóerők nyomása alatt cselekszik — tettéért felelősségre vonható. A büntetés czélja általános, t. i. az egyesek által elkövetett büntetendő cselekmények megtorlása s ez által a közérdek, a társadalmi béke és jólét fenntartása és védelme, így egyesül a megtorlás és megelőzés elve. A büntetés mértékét szerző a büntetés arányosságában s a tettes alanyi bűnösségéhez mért megtorlásban látja, melynek alkalmazásában humanismus és méltányosság tartandó szem előtt, a concret büntetés pedig a tettes egyéni és társadalmi viszonyaihoz s a tett motívumaihoz individualisálandó. (…) Érdeme még szerzőnek az is, hogy a kihágási büntetőtörvénykönyvet szerves összefüggésben tárgyalja a bűntettekkel és vétségekkel; valamint kiterjeszkedik mindenütt már most is azoknak a tételeknek ismertetésére és bírálatára, melyek a közfelfogás szerint a készülő novellába fel fognak vétetni, igy akarván elejét venni annak, hogy könyve időnek előtte antiquált legyen.