Zlinszky Imre

Zlinszky Imre
(Pest, 1834. november 4. – Balatonfüred, 1880. július 14.)
jogtudós, királyi táblabíró

Irodalom:

  • Gazsó Balázs László, ifj. Lomnici Zoltán: Zlinszky Imre. = de Jure, 2009. 10. évf. 2. szám p.50-51.
  • Magyar Életrajzi Lexikon. (Letöltés ideje: 2020. 05.20)
  • Schreyer Jakab: Zlinszky Imre. = Magyar Igazságügy, 1880. 14. évf. 2. szám. p. 167-169.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. (Letöltés ideje: 2020. 05.19)
  • Tóth Lőrinc: Emlékezés Zlinszky Imre l. tagra. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1881. 40 p.
  • Zlinszky János: Zlinszky Imre (1834-1880). In: Magyar Jogtudósok. II. Budapest: Professzorok Háza, 2001. p.31-46.

Életrajz, munkássága

Pesten született nemesi családban, édesapja Zlinszky János, Pest megye főszolgabírája volt. Szüleit korán elveszítette. A pesti piaristáknál tanult, majd a pesti egyetemen végzett jogi tanulmányokat. Tanulmányai befejezése után bírósági szolgálatot teljesített az Alföld több városában: Jászberényben, Cegléden és Kecskeméten, ahol 1867-től törvényszéki bíró volt. 1869-ben a pesti Semmítőszékhez került, 1871-től az Ítélőtáblánál pótbíró, majd 1875 és 1880 között kúriai bíró. Pesten kezdte meg írói pályafutását a Jogtudományi Közlönyben, amelynek szerkesztője is volt.

Munkássága a jog szinte valamennyi ágára kiterjedt, legnagyobb hatású írásaiban főként magánjoggal és polgári eljárásjoggal foglalkozott. 1875 és 1877 között megírta A bizonyítás elmélete, majd A magyar örökösödési jog és az európai jogfejlődés című munkáit, amelyért megkapta a nagy presztízst jelentő Sztrokay-díjat. Művében az örökösödési joggal kapcsolatban folytatott kutatásokat, többek között azt a kérdést vizsgálta, hogy fenn kell-e tartani az örökösödésben az öröklött és szerzett vagyon közötti különbséget, s ha igen, akkor milyen formában. Ebben a tárgykörben konzervatív álláspontot foglalt el, ennek megfelelően olyan jogi elveket vallott, amelyek a haladással szemben az ősi, lényegében feudális jogintézményeket védelmezték. Perjogi munkássága – melynek legfontosabb része a Jogorvoslatok rendszere című műve – ugyanakkor a kor színvonalán állt. Tudósként a társadalmi haladást, minél több ember jólétének és boldogságának előmozdítását tekintette elsődleges célnak, melynek megvalósításához elengedhetetlennek tartotta a jogi rendszer megreformálását. Életművének fontos részét képezik a kommentárok, amelyek végrehajtási törvényekkel, örökösödési eljárásokkal, váltó-, kereskedelmi és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatosak. Tudományos tevékenysége elismeréseként 1876 júniusától az Akadémia levelező tagjává választották. Túlfeszített munkatempója megtörte egyébként is gyenge egészségét, Balatonfüreden hunyt el 1880. július 14-én, 45 éves korában.