Jogtudományis Törvénykezési Tár címsor

Jogtudományis Törvénykezési Tár

Folyóirat adatok - Jogtudományi 's Törvénykezési Tár


Az évfolyamok szabadon hozzáférhetőek.

Jogtudományi 's Törvénykezési Tár (1855–1856)
1. évf. 1. sz. (1855)–2. évf. 10. sz. (1856)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1855)–2. évf. 10. sz. (1856)

Jogtudományi 's Törvénykezési Tár

Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc leverését követő abszolutizmus időszakának feltehetően első jogi folyóirata. A színvonalas vállalkozást sokáig meg sem közelítik szakmai értéküket tekintve az utána következő kiadványok.

Az 1855-ben és 1856-ban Pesten megjelenő folyóiratot Tóth Lőrincz szerkesztette „több magyar jogtudományi író hozzájárultával”. Évente 10 szám megjelenését tervezték, célközönségét a jogtudósok, bírák és ügyvédek alkották.

A lap első számában a „Tájékozásúl” címmel, W.G. – feltehetően Wenczel Gusztávot rejtő – monogrammal jegyzett bevezetőben meghatározták az újonnan induló lap célkitűzéseit. Az elméleti művek, értekezések, tudományos fejtegetések és viták mellett, amelyek a jogtudomány legkülönfélébb ágait képviselték (például büntetőjog, magánjog, egyházi jog, polgári és büntető perrendtartási jog, peren kívüli eljárások, jogtörténet), törvénykezési eseteket, bírósági határozatokat is közölni szándékoztak, valamint ezek magyarázatát is tervezték. Ismertetni kívánták a törvényhozással kapcsolatos legfontosabb történéseket, nyílt parancsokat, utasításokat, kinevezéseket. A lap bemutatta a hazai és a külföldi jogtudományi irodalom termékeit, adott esetben bírálattal ellátva.

A kiváló szerkesztői arányérzékről tanúskodó évkönyv kora úgyszólván valamennyi szabadon vitatható jogi problémáját számon tartotta. A történelmi helyzetnek megfelelően a folyóirat jelentős része foglalkozott az osztrák jogrendszernek magyarországi területekre vonatkozó elemeivel, azok ismertetésével, magyarázatával, elemzésével (például ideiglenes polgári perrendtartás, úrbériség, váltótörvény, katonai büntető törvénykönyv, ügyvédség), összehasonlítva azokat a régebbi magyar vagy a korabeli európai törvényalkotás termékeivel. Elemzi és magyarázza, összehasonlítva azokat a régebbi magyar vagy a jelenlegi európai törvényalkotás termékeivel.

A folyóirat egyes rovatai:értekezések, új törvények ismertetése, nevezetes magyar jogtudósok életírásai, esettár, vitás kérdések, könyvismertetések, jogtudományi/jogirodalmi könyvszemle, hivatalos hirdetések, felsőbb rendeletek, körlevelek; vegyes.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent évente tízszer. Az egykori kötészeti gyakorlatnak megfelelően a füzetek borítóit kidobták. A füzetek oldalszámozása éven belül folyamatos és a rovatszerkezet sem ad támpontot a füzetstruktúra helyreállításához, ezért a DTT portálon két kötetként jelennek meg a füzetek.

Főszerkesztő:
Tóth Lőrincz

További munkatársak:
Fogarasi János, Kállay Ferenc, Pauler Tivadar, Seregi Józsa, Szinovácz György, Szokolay István

Forrás:
  • W.G.[Wenczel Gusztáv]: Tájékozásúl. = Jogtudományi ’s Törvénykezési Tár, 1855. 1. évf., I–X. füzet, 2–7. p.
  • A magyar sajtó története. II/1. 1848–1867. Főszerk. Szabolcsi Miklós Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985. 505–507.p.
  • Nagy Lajos: A magyar jogi folyóirat irodalom fejlődésének vázlata. In: A Jogtudományi Közlöny (1865–1934) büntetőjogi tárgyú adatai. Budapest: Igazságügyi Minisztérium, Bv. Házinyomda 1988. 5–67. p.