Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

A bírói hatalom kárfelelőssége

A mű a közhatalom károkozásáért való polgári jogi felelőssége témakörén belül a bírói hatalom kárfelelősségét vizsgálja, amely az államhatalom kártérítési felelősségének speciális területe.

Borbás Beatrix a pécsi jogi kar doktori iskolájában folytatta kutatásait az állami kárfelelősség területén, doktori értekezését 2012. évben védte meg. A szerző egyetemi oktató és praktizáló ügyvéd, ami leginkább abban mutatkozik meg, hogy a műben a bírói kárfelelősség dogmatikai, elméleti alapjainak teljes körű áttekintése mellett a témát alapvetően gyakorlatias szemlélettel közelíti meg.

A szerző a hazai és nemzetközi jogirodalom feldolgozása mellett bemutatja a téma hatályos jogi szabályozását, elemzi a mai bírói kárfelelősségi tényállások hazai és európai joggyakorlatát, valamint ismerteti a magyar bíróságok ellen indított kártérítési pereket is. A szerző részletesen bemutatja az állami kárfelelősség kialakulását és vizsgálja a közhatalmi kárfelelősség és az ítélkezési tevékenységért való felelősség dogmatikai alapjait. Kiemelt figyelmet szentel a szerző a fél tisztességes eljáráshoz, valamint a perek ésszerű időn belüli befejezéséhez való jogának megsértése esetén irányadó, a Polgári perrendtartás 2. §-ában szabályozott objektív kárfelelősségi alakzatnak. A mű részletesen bemutatja a tisztességes eljárás és az ésszerű pertartamhoz fűződő jog sérelmével okozott károkért való felelősség megítélésének hazai és európai tendenciáit, valamint ismerteti az Európai Bíróság vonatkozó joggyakorlatát.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a mű előszavában leszögezi: "A bírósági szervezet kárfelelőssége az igazságszolgáltatás jogállami működésének kiemelkedő biztosítéka. Az ítélkező bíró személyes (fegyelmi, büntetőjogi, kártérítési) felelősségre vonhatósága mellett a bíróság mint szervezet polgári jogi felelőssége az okozott kárért a jogállamiság egyik "zárókövének" tekinthető: alkalmazására azokban a rendkívüli esetekben kerülhet sor, amikor a közhatalommal felruházott bíróság a jog érvényesítése helyett jogot sért, és jogsértő eljárásával - jogorvoslati eljárásban sem orvosolható - kárt okoz az állampolgárnak. A bírósági jogkörben eljáró személyek károkozó magatartása - amennyiben következmények nélkül marad - az államhatalom oldaláról nézve súlyos működési zavart eredményez; rést üt a jogállamiság, a jog uralma alá vetett állam eszméjének pajzsán, teret engedve ezzel az önkénynek."

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/6371

cimlap012

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo